O nás

10. výročí založení Centra pro léčbu závislosti na tabáku

Léčbou závislosti na tabáku se v České republice zabývá více než 40 center a další desítky specialistů. I přesto zůstává kouření celospolečenským problémem s často fatálními důsledky pro jednotlivce. Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo takové centrum v dubnu 2005 při Klinice nemocí plicních a TBC.

Ambulance pro léčbu závislosti na tabákuFN Brno se zaměřuje na poradenství v oblasti léčby závislosti a edukaci laické veřejnosti. V ambulanci pracuje vyškolený personál (lékaři a sestry), který během úvodního a kontrolních vyšetření vyhodnotí druh závislosti pacienta, motivaci zanechat kouření a navrhnou vhodnou podpůrnou léčbu. Následně probíhá série kontrol, během kterých je zhodnocen efekt léčby, v případě neúspěchu je léčba upravena. Za 10 let existence vyhledalo odbornou pomoc při odvykání kouření celkem 884 pacientů. Úspěšnost léčby se v posledních letech pohybuje mezi 25-30 %.

V oblasti edukace veřejnosti zahájili pracovníci Centra pro léčbu závislosti na tabáku FN Brno v roku 2014 "Preventivní program pro základní školy v Brně". Jedná se o první a jedinečný projekt v ČR tohoto typu a rozsahu.

Odstartován byl začátkem školního roku 2014/2015. Od 09/2014 do 01/2015 bylo realizováno 18 přednášek (pro 382 dětí) a v druhé polovině školního roku je v plánu dalších 18 přednášek. Záštitu nad projektem udělila Fakultní nemocnice Brno - Klinika nemocí plicních a TBC. Hlavním cílem projektu bylo v oblasti vzniku závislosti na tabáku a nikotinu působit preventivně.

Realizátor projektu PRESS PHOTO z.s. společně s realizátory a vedoucími projektu předpokládá, že nejúčinnější prevence vzniku závislosti na tabáku a nikotinu je zvýšení informovanosti o této problematice a motivace k zdravému životnímu stylu u žáků základních škol ve věku 11-12 let. Výsledkem projektu by mělo být nastavení systému vzdělávání a prevence u dětí a mladistvých, který bude tuto problematiku v budoucnosti řešit cíleně a efektivně.

Koncem loňského roku se centrum ve spolupráci s magistrátem města Brna a jeho kanceláří Brno - Zdravé město podílelo na akci, která byla zaměřena na informování veřejnosti o škodlivosti pasivního kouření. Při příležitosti Světového dne bez tabáku měli zájemci možnost změřit obsah kysličníku uhelnatého (jeden z odpadových produktů v cigaretovém kouři) ve vydechovaném dechu, a tím posoudit míru rizika, kterou podstupují při expozici pasivnímu kouření.

V současnosti Jihomoravský kraj v rámci svého projektu Zdravý kraj a MA21 podporuje aktivitu Proč říci ne cigaretám již od svého vzniku v roce 2014. Z rozpočtu Jihomoravského kraje jsou hrazeny zejména preventivní přednášky na školách.

PRESS PHOTO z.s. IČ 08127905, Sídlo Orlí 483/1, 602 00 Brno, Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, položce č.25921.